The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Author: Iankovskaia S.V.

CLINICAL MEDICINE

Association of comorbid somatic pathology with fat distribution type and body mass index in men

Iankovskaia S.V., Novikova E.G., Epanchintseva E.A., Pinkhasov B.B., Selyatitskaya V.G.