The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Vol. 32, № 6, 2012

MEDICAL BIOLOGICAL SCIENCES

Morpho-functional evaluation of musculo-elastic arteries fragments after decellulariza-tion

Vasil’eva M.B., Sergeevichev D.S., Podkhvatilina N.A., Karas’kov A.M.

A significance of phase composition of calcium phosphate coatings for in vivo osteogenic differentiation of stromal stem cells

Popov V.P., Khlusova M.Yu., Zaitsev K.V., Dvornichenko M.V., Legostaeva E.V., Khlusov I.A., Sharkeev Yu.P., Gnedenkov S.V.

CLINICAL MEDICINE

The role of intracellular proteinases in regulation of the HIF-1α, NF-κВ transcription factors expression and VEGF at lymphatic cancer spread of squamous cell carcinoma of head and neck

Choinzonov E.L., Spirina L.V., Kondakova I.V., Chizhevskaya S.Yu., Shishkin D.A., Kulbakin D.E.

Prognostic criteria for preeclampsia on the data of maternal cardiac rhythm variability

Kleshchenogov S.А.

Indicators of external respiration at apparently healthy young male Yakuts

Stepanova G.K., Kirillina T.N., Ustinova М.В.

The role of postoperative radiotherapy in the treatment of breast cancer patients

Simonov K.A., Startseva Zh. A., Slonimskaya E.M.

Role of the sacrum and low-lumbar spine in determining the spatial position and pathology development of the proximal femur

Prokhorenko V.M., Turkov P.S., Kuzin V.Yu., Perfilyev A.M.

The case of multi-drug resistant HIV-1 in children of Novosibirsk region

Mirdzhamalova F.O., Meshcheryakova Yu.V., Kazaeva Ye.V., Savochkina E.B., Bogachev V.V., Baryshev P.B., Nikonorova Yu.V., Topchin Yu.А., Chernousova N.Ya, Mikheev V.N., Gashnikova N.M.

PREVENTIVE MEDICINE

Modern technologies for informational and analytical eval-uation of activity and forecast of spatial distribution of ixodid ticks by the example of Irkutsk city

Ruzhnikov G.M., Danchinova G.A., Fedorov R.K., Khasnatinov M.A., Paramonov V.V. –, Lyapunov A.V.

Isolation and analysis of high-polymer rna biological activity from baker’s yeast

Yamkovaya T.V, Yamkovoy V.I., Panin L.E.

Functional organization of respiratory system during physical activity

Shishkin G.S., Ustyuzhaninova N.V., Gultyaeva V.V.

Species of Borrelia Burgdorferi Sensu Lato spirochetes, circu-lating in Ixodes Persulcatus ticks population at the territory of Novosibirsk scientific center

Beklemishev A.B., Ryabchenko A.V., Mamaev A.L