The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Vol. 39, № 4, 2019

MEDICAL BIOLOGICAL SCIENCES

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF MITOCHONDRIA AND IMMUNOHISTOCHEMICAL APPROACHES TO THEIR STUDY

Bon L.I.,, Maksimovich N.Ye.

LYSOSOME-DEPENDENT CELL DEATH DEFINES SPECIFIC ENDOTHELIAL TOXICITY OF CALCIUM PHOSPHATE BIONS

Shishkova D.K., Velikanova E.A., Mukhamadiyarov R.A., Yuzhalin A.E., Kudryavtseva Yu.A., Popova A.N., Russakov D.M., Kutikhin A.G.,

EXPRESSION OF PROTEIN GENES PARTICIPATING IN FIBROPLASTIC PROCESSES IN MICE LUNG DURING THE DEVELOPMENT OF TUBERCULOUS INFLAMMATION

Kozhin P.M., Chechushkov A.V., Zaytseva N.S., Khrapova M.V., Cherdantseva L.A., Menshchikova E.B., Troitsky A.V., Shkurupy V.A.

BLOOD LIPOPROTEINS AS A PLATFORM FOR TRANSPORT OF HYDROPHILIC AND HYDROPHOBIC COMPOUNDS

Polyakov L.M., Knyazev R.A., Ryabchenko A.V., Kotova M.V., Trifonova N.V.

ADRENO- AND CHOLINOREACTIVITY OF ERYTHROCYTES AND ESTIMATION OF THEIR CONJUGATION WITH PARAMETERS OF FREE RADICAL BALANCE OF BLOOD IN NON-LINEAR RATS

Kuryanova E.V., Tryasuchev A.V., Teply D.L.,

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TISSUE MICROREGION OF THE THYROID GLAND AT EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM

Gorchakova O.V., Gorchakov V.N., Demchenko G.A., Abdreshov S.N.

OBTAINING CHIMERIC VARIANTS HBcAg EXPOSING HIV-1 MPER FRAGMENTS

Rudometov A.P., Rudometova N.B., Zaytsev B.N., Lebedev L.R., Ilyichev A.A., Karpenko L.I.

EFFECT OF UROKINASE GENE-KNOCKOUT ON GROWTH OF MELANOMA IN EXPERIMENT

Frantsiyants E.M., Kaplieva I.V., Surikova E.I., Neskubina I.V., Bandovkina V.A., Trepitaki L.K., Lesovaya N.S., Cheryarina N.D., Pogorelova Yu.A., Nemashkalova L.A.

GENDER FEATURES OF LAMINA CONTENT IN HUMAN SKIN FIBROBLASTS IN A PROCESS OF CHRONOLOGICAL AGING

Golubtsova N.N., Bogdanov A.V., Gunin A.G.,

ACTIVITY OF FREE RADICAL OXIDATION AND CYCLOOXYGENASE EXPRESSION IN RATS KIDNEYS UNDER EXPERIMENTAL THERAPY OF OXALATE NEPHROLITHIASIS WITH TETRAPEPTIDE Leu-Ile-Lys-Met

Zharikov A.Yu., Yakushev N.N., Zharikova G.V., Mazko O.N., Makarova O.G., Bryukhanov V.M., Korenovskiy Yu.V., Azarova O.V.

STIMULATION OF REPARATIVE REGENERATION OF SUPPORTING TISSUE UNDER CONDITIONS OF DELAYED APPOSITION OF FRAGMENTS

Lepekhova S.A., Qiao G., Goldberg O.A., Tishkov N.V., Qiao L., Kurganskiy I.S., Inozemtsev P.O., Fedorova L.I.

CLINICAL MEDICINE

OF THE USE OF PROTEIN TISSUE-SPECIFIC MARKERS IN THE ESTIMATION OF SEVERITY OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA

Voevoda M.I., Ragino Yu.I., Nikolaev K.Yu., Kharlamova O.S., Stakhneva E.M., Kashtanova E.V., Polonskaya Ya.V., Ivanoshchuk D.E., Kruchinina M.V., Kruchinin V.N.

INITIAL RESULTS IN RECURRENT BRAIN GLIOBLASTOMAS MANAGEMENT WITH MAXIMAL SAFE RESECTION FOLLOWED BY INTAOPERATIVE BALLOON ELECTRONIC BRACHYTERAPY

Abdullaev O.A., Gaytan A.S., Salim N., Sergeev G.S., Marmazeev I.V., Cesnulis E., Krivoshapkin A.L.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MARKERS EFFICIENCY OF VISCERAL OBESITY DETECTION IN MEN WITH METABOLIC SYNDROME

Deev D.A., Pinkhasov B.B., Selyatitskaya V.G., Matsievskaya T.R., Mokhova I.G.

MENINGIOMAS OF THE CEREBELLAR TENTORIUM: THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT

Stupak V.V., Kopylov I.S., Pendyurin I.V., Tsvetovskiy S.B., Dolzhenko D.A., Novokshonov A.V., Shogunbekov T.M.

RADIOSURGICAL TREATMENT OF BENIGN SMALL EYELID TUMORS

Saakyan S.V., Kharlampidi M.P., Myakoshina E.B., Tatskov R.A., Gusev G.A.

THE CHARACTERISTICS OF CYTOKINE STATUS IN PATIENTS WITH DEEP PHLEGMON OF THE NECK AND SECONDARY ACUTE MEDIASTINITIS UNDER DIFFERENT METHODS OF TREATMENT

Pustovetova M.G., Chikinev Yu.V., Drobyazgin Ye.A, Kutepova T.S.

FEATURES OF HEART RATE REGULATION IN ADOLESCENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION

Valeeva A.M., Sorokin O.V., Nefedova Zh.V., Kaynara V.G., Panasenko L.M., Deryagina L.P., Kareva N.P.

LIPID INFILTRATION OF HEPATOCYTES IN THE MORPHOGENESIS OF CHRONIC HEPATITIS C

Nepomnyashchikh D.L., Postnikova O.A., Abramova E.E., Dorovskaya O.I.

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS AND ARTERIAL HYPERTENSION, DEPENDING ON THE AFFECTED CORONARY REGION

Valeeva A.M., Shlyakhtina N.V., Volodicheva O.S.

HEALTHCARE MANAGEMENT

INCIDENCE OF TEENAGE YOUNG MEN BY THE RESULTS OF MEDICAL EXAMINATION AT INITIAL MILITARY REGISTRATION

Babenko A.I., Shvedov E.G., Bekmurzov S.M., Babenko E.A.