The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Author: Afanas’eva D.S

CLINICAL MEDICINE

Clinicomorphological parallels in abdominal obesity

Bespalovа I.D., Ryazantseva N.V., Kalyuzhin V.V., Dzyuman A.N., Osikhov I.A., Medyantsev Yu.A., Klinovitskiy I.Yu., Murashev B.Yu., Afanas’eva D.S, Bychkov V.A.