The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Author: Miroshnichenko L.A.

CLINICAL MEDICINE

Efficiency of combined therapy of anemia complicating pregnancy

Udut Ye.V., Sotnikova L.S., Burmina Ya.V., Miroshnichenko L.A., Simanina Ye.V., Zyuz’kov G.N., Zhdanov V.V., Chaykovskiy A.V., Stavrova L.A.