The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Author: Tashlykova E.A.

CLINICAL MEDICINE

POLYMORPHISM OF EYE DRAINAGE SYSTEM CHANGES IN GLAUCOMA

Lazareva A.K., Tashlykova E.A., Aydagulova S.V., Kuleshova O.N., Chernykh V.V.