The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Author: Konenkov V.I. –

MEDICAL BIOLOGICAL SCIENCES

Thymus after surgical removal of experimental tumors of mammary gland and chemotherapy

Kazakov O.V., KabakovA.V., Poveshchenko A.F., Lykov A.P., Rayter T.V., Strunkin D.N., Ishchenko I.Yu., Michurina S.V., Konenkov V.I. –