The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Author: Niconorova Yu.V.

MEDICAL BIOLOGICAL SCIENCES

Multipotent mesenchymal stromal cells for therapy of the limbal epithelium dysfunction

Poveshchenko O.V., Poveshchenko A.F., Lykov A.P., Bondarenko N.A., Niconorova Yu.V., Druzhinin I.B., Konenkov V.I.