The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Author: Konenkov V.I.

MEDICAL BIOLOGICAL SCIENCES

STUDY OF DNA DAMAGE BY NEW NORMOTHYMIC MEDICINAL ON THE BASIS OF THE COMPLEX OF LITHIUM CITRATE, POLYMETHYLSYLOXANE AND ALUMINUM OXIDE BY DNA COMET ASSAY IN VIVO

Konenkov V.I., Rachkovskaya L.N., Letyagin A.Yu., Borovskaya T.G., Shurlygina A.V., Robinson M.V, Korolev M.A., Kotlyarova A.A., Popova T.V., Rachkovskiy E.E., Vychuzhanina A.V, Mashanova V.A.

Polymorphism of promoter sites of matrix metalloproteinase genes (MMP2, MMP3, MMP9) at age-related macular degeneration among representatives of senior age groups of the Siberia Caucasian population

Konenkov V.I., Shevchenko A.V., Prokof`ev V.F., Dudnikova L.V., Kashkina N.Yu., Chernykh D.V.

Multipotent mesenchymal stromal cells for therapy of the limbal epithelium dysfunction

Poveshchenko O.V., Poveshchenko A.F., Lykov A.P., Bondarenko N.A., Niconorova Yu.V., Druzhinin I.B., Konenkov V.I.

The effects of fibronectin on the migration activity of endothelial cell line EA.Hy926

Lykov A.P., Bondarenko N.A., Kim I.I, Poveshchenko O.V., Poveshchenko A.F., Konenkov V.I.

Ontogenetic and gender features of cytokine profile of rat lymph and blood serum

Poveshchenko A.F., Orlov N.B., Kazakov O.V., Poveshchenko O.V., Chepik V.I., Kim I.I., Bondarenko N.A., Miller T.V., Strunkin D.N., Uzvarik L.M., Kabakov A.V., Moskalchuk T.V., Konenkov V.I.

Estimation of the effect of proangiogenic factors on the proliferative and migration activities of the endothelial cell of line ЕА.Ну926

Lykov A.P., Poveshchenko O.V., Bondarenko N.A., Poveshchenko A.F., Kim I.I., Miller T.V., Pokushalov E.A., Romanov A.B., Konenkov V.I.

CLINICAL MEDICINE

Modified sorbents for practical public health

Rachkovskaya L.N., Letyagin A.Yu., Burmistrov V.A., Korolev M.A., Gelfond N.E., Borodin Yu.I., Konenkov V.I.

Prognostic significance of lymphangiogenesis gene polymorphism in level of person health valuation

Konenkov V.I., Prokof`ev V.F., Shevchenko A.V.

Comparative analysis of expression of molecular markers of lymphatic vessels LYVE-1 and podoplanin at the lower lip cancer and skin melanoma

Bgatova N.P., Kulikova I.S., Lomakin A.I., Isakova N.B., Prokhozhev V.B, Kachesov I.V., Fursov S.A., Borodin Yu.I., Narov Yu.E., Letyagin A.Yu., Voytsitskiy B.E., Konenkov V.I.

Evaluation of level of cytokines produced by peripheral blood mononuclear cells of patients with chronic heart failure after mobilization of bone marrow stem cells with G-CSF

Poveshchenko O.V., Kim I.I, Shevchenko A.V., Pokushalov E.A., Romanov A.B., Bondarenko N.A., Lykov A.P., Poveshchenko A.F., Karaskov А.М., Konenkov V.I.